Vedtægter Landsbyklyngen Friskvind

af 19. september 2019

§1 Foreningens navn

 • Stk. 1 Foreningens navn er Landsbyklyngen Friskvind.
 • Stk. 2 Friskvind omfatter de 5 sogne: Velling, Lem, Højmark, Dejbjerg og Stauning.
 • Stk. 3 Foreningen er hjemmehørende i Ringkøbing- Skjern Kommune.

§2 Klyngens formål
Foreningens formål er at varetage Friskvind Klyngens interesser, arbejde for kendskab til de enkelte sogne gennem aktiviteter, således at beboerne mødes på tværs af både alder, interesse og område. At fastholde og videreudvikle Friskvind som et attraktivt og dynamisk område med fokus på erhvervsudvikling, fritidsaktiviteter, turisme og andre områder af vigtighed for klyngeområdets udvikling.

§3 Klyngerådets sammensætning
Klyngerådet kan bestå af op til 10 personer, som er repræsenteret med 2 fra hver af de 5 sogne. Dog har hvert sogn kun 1 stemme. Sognerepræsentanterne opstilles og vælges på den ordinære generalforsamling. Er der opstillet flere kandidater end vedtægterne forskriver foretages der valg. Alle der er bosiddende i Friskvind og er myndige kan opstille for deres sogn.

 • Stk. 1. Valg til Klyngerådet skal foregå skriftligt, hvis mindst 1 medlem ønsker dette. Ved afstemning må der stemmes på det antal, som er på valg. Kun bosiddende i de 5 sogne, som er myndige, må stemme. Såfremt der ved optælling er stemmelighed, sker der omvalg, til sikkert valg har fundet sted. Det vil sige mindst 50% af stemmerne. Eventuelle genvalg indgår i afstemningen.
 • Stk. 2. Ved den stiftende generalforsamling vælges 5 af medlemmerne, 1 fra hvert sogn for 2 år og fem af medlemmerne for 1 år. Efterfølgende år vælges medlemmerne for en 2-årig periode.
 • Stk. 3. Udtræder en repræsentant af Klyngerådet i en valgperiode, kan den lokale borger-/sogneforening midlertidigt indsætte en stedfortræder indtil den kommende generalforsamling. En repræsentants plads kan ikke overdrages fra et sogn til et andet.
 • Stk. 4. Klyngerådet konstituerer sig efter generalforsamlingen – dog senest 1 måned efter.
 • Stk. 5. Klyngerådet vælger en formand, næstformand, kasserer og et medlem til kommunikationsgruppen.
 • Stk. 6. På stiftende generalforsamling vælges en revisor til 1 år og en revisor til 2 år. Derefter vælges revisor for en 2-årig periode. På hver generalforsamling vælges der også en revisor suppleant.
 • Stk. 7. Klyngerådet er beslutningsdygtige når 3 ud af 5 sogne er til stede. Beslutningerne i Klyngerådet træffes ved almindeligt stemmeflertal. Er der stemmelighed træffer formanden den endelige beslutning.
 • Stk. 8. Møder i Klyngerådet afholdes efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet og indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel og med en dagsorden. Møderne kan dog i pressede situationer indkaldes med kortere varsel.

§4 Ordinære generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens overordnede myndighed. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest i oktober. En lovlig bekendtgjort generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte bosiddende borgers antal. Generalforsamlinger indkaldes af Klyngerådet med mindst 4 ugers varsel med opfordring til indsendelse af forslag til behandling. Indkaldelsen til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden og eventuelt en liste med forslag fra Klyngerådet, der kræver afstemning. Bekendtgørelse sker på vores hjemmeside eller Facebook side og kan ske i dagspressen eller ved direkte meddelelse til hvert enkelt borger pr. e-mail.

Dagsorden omfatter følgende:
a. Valg af dirigent.
b. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt beretning fra hver af klynge grupperne.
c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab for foreningen.
d. Behandling og afstemning omkring indkomne forslag fra Klyngerådet og bosiddende borger.
e. Valg til klyngerådet
f. Valg af revisorer samt suppleant.
g. Eventuelt.

På generalforsamlingen træffes beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

§5 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af Klyngerådet og skal indkaldes, når mindst 2 sogne kræver det.
Anmodning afleveres til formanden, som inden 14 dage skal sørge for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med samme varsel som til ordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om det/de forslag, der skal behandles.

§6 Forslag der ønskes behandlet
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftlig senest 14 dage før generalforsamlingen til Klyngerådets formand.

§7 Ændring af vedtægter
Ændring eller tilføjelse af disse vedtægter skal vedtages på 2 generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Til vedtagelse fordres, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Ændringer eller tilføjelser af vedtægterne skal fremgå af dagsordenen til indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Indsendelse af forslag skal sendes senest 14 dage inden.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, og hvad den vedtager, er da afgørende uden hensyn til de mødtes antal.

§8 Om udvalg
Klyngerådet optager gerne udvalg og grupper (foreninger, projekter aktiviteter etc.)

 • Stk. 1. Foreningen kan nedsætte/ optage et antal arbejdsgrupper efter behov til at varetage og videreudvikle Friskvind som et attraktivt og dynamisk område.
 • Stk. 2. Hver arbejdsgruppe kan have et medlem fra Klyngerådet. Såfremt dette ikke er tilfældet skal en fra klyngerådet være kontaktperson til gruppen.
 • Stk. 3. Arbejdsgrupperne sørger selv for rekruttering af relevante medlemmer og vælger selv deres tovholder.
 • Stk. 4. Arbejdsgrupperne udarbejder selv mål og handleplaner og evt. undergrupper efter behov. Arbejdsgruppernes vision og mission skal være i overensstemmelse med klyngens.
 • Stk. 5. Klyngerådet kan til enhver tid nedlægge en arbejdsgruppe, hvis der ikke længere er behov eller opbakning til denne.
 • Stk. 6. Klyngerådet har det overordnede økonomiske ansvar, arbejdsgrupperne er underlagt Klyngerådets økonomi, men har råderet over de midler, som de selv tilvejebringer. Nedlægges en arbejdsgruppe, tilfalder evt. midler Klyngerådet.
 • Stk. 7. En gang årligt afholdes fællesmøde med Klyngerådet og arbejdsgrupperne om planlægning og koordinering af fremtidige aktiviteter.
 • Stk. 8. Klyngerådet samarbejder gerne med selvstændige foreninger.

§9: Økonomi og regnskab.
Klyngerådets virksomhed finansieres ved støtte, ved frivillige bidrag, fondsmidler og ved eventuelle aktiviteter.
Klyngerådets regnskab løber fra 1. juli til 30. juni. Kassereren udarbejder regnskabet der, efter godkendelse af Klyngerådet og foretaget revision af de 2 generalforsamlingsvalgte revisorer, forelægges på den ordinære generalforsamling. Klyngerådet tegnes økonomisk af formanden og kassereren i forening.

§ 10: Opløsning af Klyngerådet.
Opløsning af Klyngerådet kan kun ske ved beslutning på to efter hinanden følgende generalforsamlinger. Disse generalforsamlinger skal indkaldes på sædvanlig vis og skal afholdes med højst 2 måneders mellemrum. Ved beslutning om opløsning skal Klyngerådet samtidig træffe beslutning om afvikling af rådets aktiviteter og anvendelse af Klyngerådets eventuelle formue. Midlerne skal deles mellem de fem sogne, hvis der ikke kan opnås enighed om, hvor pengene skal gå til.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling på Hotel Smedegår den 19. sep. 2019